热门标签

Hà Nội: Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 Đề cương văn hoá Việt Nam

时间:1个月前   阅读:3

telegram群发软件破解版www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。telegram群发软件破解版包括telegram群发软件破解版、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。telegram群发软件破解版为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

,

Theo Hướng dẫn số 88 – HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hoá Việt Nam, TP sẽ tổ chức các hoạt động như: Hội thảo khoa học cấp cấp TP với chủ đề “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hoá nhằm xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” do UBND TP Hà Nọi chủ trì.

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hoá Việt Nam.

Xây dựng phóng sự về văn hoá Thủ đô do Sở VH&TT chủ trì, phối hợp với Đài PT&TH Hà Nội, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội thực hiện.

Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan sinh động về chủ đề “80 năm Đề cương văn hoá Việt Nam”; xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương; tổ chức sáng tác, công bố, phát hành các ấn phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước…

Tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 – NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09 – NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành uỷ Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045” gắn với các cam kết của Hà Nội tham gia mạng lưới “Thành phố sáng tạo của UNESCO”.

Tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động văn hoá – nghệ thuật nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của lĩnh vực này, gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hoá, xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố sáng tạo”, xây dựng “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ gia trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện.

Cụ thể, từ nay đến tháng 3-2023, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận có trưng bày triển lãm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội phối hợp với một số phòng, ban thuộc Sở VH&TT Hà Nội thực hiện.

Cũng trong thời gian trên, Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách về vai trò, ý nghĩa, giá trị của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943. Vào tối 26/2, tại sân khấu ngoài trời khu vực tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hoá, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lới Nhân dân, nhát là những người làm văn hoá, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ phát huy truyền thống “Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô anh hùng”…

上一篇:这艘中国科幻航母下水,外媒开始联想了……

下一篇:俄乌战争周年前夕 拜登闪电访乌 军援5亿美元

网友评论